O firmie

Kolumna Transportu Sanitarnego „Triomed” istnieje od 2003 r. jako niezależny podmiot na rynku usług medycznych.

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowaną jednostką świadczącą usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego.

W 2006 roku w ramach naszych struktur powołaliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Triomed” Kolumna Transportu Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe.

Nasza działalność koncentruje się w następujących działach ochrony zdrowia :

 • specjalistyczny transport medyczny (w tym międzynarodowy),
 • transport osób hemodializowanych,
 • outsourcing usług medycznych oraz wynajem ambulansów,
 • zabezpieczanie imprez masowych,
 • ratownictwo medyczne.

Od początku swej działalności za najważniejsze zadanie stawialiśmy jakość świadczonych usług i ścisłą współpracę z naszymi partnerami.

Dzięki niej oraz dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, staranności i zaangażowaniu naszych pracowników staliśmy się jedną z liczących się polskich firm zajmujących się transportem medycznym.

Ramy i możliwości naszej współpracy określają poniższe założenia :

 • obniżenie kosztów działalności SOR oraz transportu sanitarnego przy zwiększeniu jakości świadczonych usług,
 • outsourcing taboru należącego do Państwa jednostki,
 • wymiana i unowocześnienie taboru oraz wyposażenia medycznego,
 • przejęcie personelu w uzgodnionym zakresie,
 • wprowadzenie zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

Fundusze unijne :

Zarząd Kolumny Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. w Lublinie, dążąc do usprawnienia zarządzania flotą pojazdów sanitarnych oraz do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, wykorzystując możliwości stwarzane przez państwo w zakresie dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, w 2009 podjął decyzję o skorzystaniu z możliwości jakie stwarzają fundusze unijne.

W ramach podpisanej w dniu 08-10-2010 r., z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Instytucją Pośredniczącą II stopnia, umowy o dofinansowanie Nr 09.09-WND-RPLU.01.02.00-06-082/10, KTS TRIOMED zrealizował projekt pod nazwą “Wzrost konkurencyjności KTS TRIOMED poprzez wdrożenie systemu zarządzania flotą oraz unowocześnienie wyposażenia ambulansów”. W ramach projektu zostały zakupione i wdrożone :

 1. System zarządzania flotą oparty na aplikacji nawigacji satelitarnej i monitoringu, wykorzystujący nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne
 2. Defibrylatory z możliwością transmisji on-line danych pacjent do jednostki leczniczej
 3. Respiratory, nosze karetkowe, krzesła kardiologiczne, sprzęt komputerowy

Zrealizowany projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 i wpisuje się w Priorytet 1 “Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy” poprzez realizację celu operacyjnego 4: “Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu innowacyjności”.

Wartość całkowita projektu to 820.321,00 zł. kwota dofinansowania 427.240,50 zł.

Sekretariat: (81) 446-59-68