INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązki wynikające z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KTS Triomed Sp. z o. o. ul. Północna 22a, 20-064 Lublin NIP 9462402424, będąca częścią Grupy Kapitałowej  NAPRZÓD

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę e-mail: iodo@naprzod.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • dążenie do zawarcia umowy na świadczenie usługi a następnie jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO ) czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 • świadczenia usług transportu medycznego oraz wysyłania ofert marketingowych za udzieloną zgodą ( art. 9 ust. 2 lit a)
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 9 ust. 2 lit. f)
 • zapewnienie opieki zdrowotnej w ramach świadczonej usługi (art. 9 lit. h RODO)

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem danych osobowych, którymi dysponujemy, jesteś Ty sam, np. w czasie zamawiania u Nas usługi na transport medyczny poprzez formularz kontaktowy. O Twoje dane osobowe ( imię, nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL) zapytamy również podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej z naszym dyspozytorem.  Dane te są konieczne, żebyśmy mogli do Ciebie dotrzeć szybko i bezproblemowo, a następnie rozliczyć usługę.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą przede wszystkim, upoważnieni pracownicy, biorący udział w realizacji zamówionej przez Ciebie usługi oraz personel medyczny wskazanych przez Ciebie placówek leczniczych. Wgląd do Twoich danych będą mieli także upoważnieni pracownicy GK NAPRZÓD, którzy wspierają nas w utrzymaniu infrastruktury informatycznej, obsłudze księgowo – finansowej, prawnej  oraz inne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, a także instytucje państwowe do tego uprawnione z mocy prawa (Urząd Skarbowy, NFZ, itp.).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe (w formie papierowej, elektronicznej bądź nagrania głosowe) będą przechowywane  przez okres niezbędny w celu rozliczenia się z organem podatkowym, NFZ, itp.

PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymaniu ich w formie kopii;
 • sprostowania nieprawidłowości danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych w razie, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Żądanie usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mówi art. 17 ust. 3 lit. a-e, czyli, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub ustalania i dochodzenia roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne abyśmy mogli zrealizować usługę.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Sekretariat: (81) 446-59-68